Christina Gustavson 3Christina Gustavson:

Sjukvårdsprogram i
9 punkter:

Bot mot ett sjukt sjukvårdssystem.

 

1.

Dagens sjukvård behöver långsiktiga lösningar och färre akuta panikåtgärder. Dvs lösningar som inte bara sträcker sig över pågående valperiod utan över många av dessa 4-årsperioder.

2.

En planering som bygger på kunskap och utvärdering av tidigare åtgärder och deras effekter. Dvs. fakta och vetenskap istället för bara tyckande, tro, allmänna trender och åsikter ”i tiden”.

3.

Samordning ur kommun-, läns- och rikstäckande perspektiv. Den högra handen måste veta vad den vänstra gör!

4.

Bättre och effektivare utnyttjande av befintliga resurser. Jag återkommer till fler frågeställningar i det här sammanhanget.

5.

Ökat patientinflytande både i enskilda fall och genom patientföreningarna.

6.

Nytänkande kring vårdens innehåll och utförande. Jag återkommer till idéer om eventuella lösningar och tankemodeller.

7.

Övergripande samordning med sjukvårdens partners och vårdgrannar (försäkringskassan, socialbyråerna, skolan, osv).

8.

Samarbeta även med andra organisationer som värnar om människors välbefinnande och hälsa (nykterhetsorganisationer, sport- och idrottsföreningar m.fl.) i folkhälsoarbetet.

9.

Helhetssyn som genomsyrar organisationen uppifrån och ända ner, dvs. även beträffande en sammanhållen lednings- och ledarstruktur.
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →