Currently viewing the tag: "Vård"

Christina Gustavson 193Psykiatrin är inte vårdens slasktratt!

Felaktig uppfattning
Man måste se över hur #sjukvården fungerar och hur olika #vårdplatser används. Ofta skälls psykiatrin för att samarbeta dåligt med andra verksamheter, men det är snarare så att allmänhet, #vårdgrannar, beslutsfattare och andra verksamheter kanske har en något felaktig uppfattning om vad psykiatrin arbetar med, har för uppdrag och förmår uträtta.

Felaktiga förväntningar
#Psykiatrin är inte till för att lösa andra avdelningars platsbrist eller liknande problem, men förväntningarna finns. Psykiatri är en #medicinsk specialitet och alla tänker kanske inte på att den inte är det samma som psykologi, som är en #beteendevetenskap.

Allt kräver inte inläggning
Patienter med lindriga eller mindre allvarliga psykiska problem kan mycket väl tas om hand t.ex. på en #vårdcentral och distriktsläkarna är väl kompetenta att avgöra om och när #remiss till en #specialistkompetent psykiatrisk enhet behövs. Kanske gäller det medicinjustering eller liknande, vilket inte kräver en inläggning på psykiatrisk avdelning, utan lika gärna kan skötas av en distriktsläkare eller konsultläkare.

Vägrar ta tillbaka
Det verkliga problemet uppkommer när patienten efter en inläggning – som kanske inte ens varit nödvändig ur medicinsk synpunkt – skall skickas tillbaka från den aktuella psykiatriska enheten och man står inför den situationen att t.ex. #äldreboendet vägrar ta tillbaka patienten.

Omöjliggör omhändertagandet
Detta obstruerar, försenar och omöjliggör eventuellt ett omhändertagande av andra patienter med mer akuta och tvingande #vårdbehov på den psykiatriska avdelningen.

En konsekvens
Det innebär att en #självmordsbenägen ung kvinna kanske inte kan få någon plats eller att en #psykotisk man inte kan tas om hand.

Tvingas köpa platser
Är situationen mycket allvarlig och ett akut omhändertagande nödvändigt tvingas man köpa vårdplatser utomläns till kostnader som ibland ligger upp emot 100.000:-/månad/plats eller mer, för att de egna platserna är upptagna av #färdigbehandlade patienter som kommunen vägrar ta hem.

Det måste finnas ett flyt!
För att vården skall vara effektiv så måste det finnas ett flyt i arbetet!

Måste ta tillbaka
Det innebär att om man skickar in en patient för en tillfällig behandling, så måste man ta tillbaka patienten igen när den psykiatriska vårdenheten bedömt att patienten ifråga är färdigbehandlad, om det så skall finnas skriftliga #kontrakt om detta de olika behandlingsenheterna emellan och för varje enskild patient.

Psykiatrin ingen slasktratt!
Psykiatrin får inte bli en slags #slasktratt eller #avstjälpningsplats dit man skickar iväg patienter, som man inte riktigt orkar med (t.ex. pga. #personalbrist) eller vill bli av med för att de upplevs #besvärliga och #störande, och sedan inte tar tillbaka patienten ifråga, utan är nöjd med situationen.

Nya tidens #ålderdomshem
Man använder med andra ord specialistpsykiatrins få platser som kommunal avstjälpningsplats, #långvård och #sjukhemsboende. Det är inte ekonomiskt försvarbart. Dessutom blir då psykiatrin den nya tidens ålderdomshem och i och med det slutar den fungera som den medicinska #specialistverksamhet med #spetskompetens den egentligen är.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 164Vård av gamla

Inte ovanligt
Frågan om #vård av #gamla är inte helt enkel. Det är inte ovanligt att en patient på ett #äldreboende kanske pratar och är högljudd och stör andra som bor där, men detta innebär inte att personen i fråga är psykiskt störd och inte heller att personen i fråga behöver specialistpsykiatrisk vård och skall skickas iväg till en psykiatrisk enhet.

Inte ovanligt
Det är dock inte alls ovanligt att så sker. Om patienten i det här fallet därtill är något #förvirrad så finns dessutom stor risk för att patientens förvirring ökar genom att man byter miljö för patienten.

Dåligt vårdalternativ
Att låta en förvirrad patient byta miljö utan starkare skäl till detta än omgivningens bekvämlighet, är alltså ett klart sämre vårdalternativ för patienten ifråga.

Då uppstår problemet
Det verkliga problemet uppkommer när patienten efter en inläggning, som kanske inte ens varit nödvändig ur medicinsk synpunkt, skall skickas tillbaka från den aktuella psykiatriska enheten efter kanske medicinjustering eller liknande, vilket lika gärna hade kunnat skötas av en distriktsläkare eller konsultläkare.

Vägrar ta tillbaka
Vid utskrivningen är det då inte ovanligt att man står inför den situationen att t.ex. #äldreboendet vägrar ta tillbaka patienten. Detta obstruerar, försenar och omöjliggör eventuellt ett omhändertagande av andra patienter med mer akuta och tvingande vårdbehov på den avdelning där patienten vårdats (ofta inom psykiatrin).

Hör inte hemma där
Man kan inte slänga ut en gammal människa på gatan, men det innebär att en psykiatrisk avdelning som kanske endast har tio sängplatser, kan ha flera platser upptagna av äldre som egentligen inte hör hemma där, bara för att #kommunerna vägrar ta tillbaka patienterna.

Fel användning
Man använder med andra ord specialistpsykiatrins få platser som kommunal avstjälpningsplats, #långvård och #sjukhemsboende.

Tala om faktorer som fördyrar sjukvården …
Christina Gustavson

Christina Gustavson 3Christina Gustavson: Mozarteffekten i vården

En invändning när det gäller den vetenskapliga utvärderingen av sjukvården är att man ofta studerar det som är lätt att mäta, istället för att göra kliniska bedömningar, som sedan kan ligga till grund för en förbättrad daglig sjukvård. För att detta skall kunna vara möjligt måste läkare och övrig vårdpersonal ges tid och möjlighet till både tanke, eftertanke och reflektion.

Utrymme för tankeverksamhet
Utrymme och tid för både kontemplation och Mozarteffekt (för den som tror att det finns en sådan)  måste finnas i ett arbetsschema, hur skall annars en utveckling kunna äga rum? Finns inte varken behov av eller utrymme för tankeverksamhet i vården skulle t.ex. kirurgerna lika gärna kunna börja arbeta i sillfabrik, sprätta upp sillbukar  och tillverka konserver. Patienter är individer och behandlingen kräver eftertanke, tid att vara noggrann och tid för sökande efter ny kunskap och förbättrad metodik för varje steg.

Sjukvårdens akilleshäl?
Den som är jagad, hetsad och sönderstressad springer för livet, trampar på i färdiga spår, hinner inte ens tänka på möjligheten att snegla åt sidan eller söka bättre utvägar.
Tid för och regelbundna möjligheter till diskussioner, ifrågasättande och ett fortlöpande kunskapsutbyte är nödvändiga ingredienser för att vården skall kunna utvecklas!

Ett exempel ur verkliga livet i svensk sjukvård:
Fortbildning är en nödvändig ingrediens för alla, inte minst för läkarna som förväntas kunna använda de senaste rönen i sitt dagliga arbete för att nå bästa resultat för sina patienter. På många kliniker har det inte funnits tid eller medel till detta. En nödlösning var att läkemedelsbolagen fick lov att komma till klinikerna för att informera läkarna om bl.a. nya läkemedel. Eftersom det fortfarande inte var möjligt att avsätta tid för detta i läkarnas hårt pressade schema, valde man lunchrasten.

Utbildning istället för lunch
Detta innebar dock att de läkare som hade schemalagd (inte frivillig!) lunchutbildning inte fick någon lunch. Eftersom till och med ledningen insåg att man knappast utförde ett bra arbete utan lunch, fick de företag som höll i utbildningen lov att ta med något att äta, vanligen en enkel sallad, så att läkarna fick något i magen och orkade stå på benen under eftermiddagen. Behovet av vila och rekreation bortsåg man helt från. Sedan började denna gratislunch kallas muta. Resultatet blev att utbildning skulle man ha, men utan mat. Naturligtvis blev det protester. Befogade sådana kan man tycka.

Jantelag A4 [3]Fortbildning på obetald arbetstid
Den lösning som ledningen på en klinik presenterade istället var att läkarna skulle stanna kvar en timma efter arbetstidens slut på fredag eftermiddag och få sin fortbildning då. För då kunde man gå hem och äta efteråt, sades det. Alltså tvingades de till nödvändig fortbildning på obetald arbetstid, och därtill fredag kväll när de flesta inte ville något hellre än att få komma hem.
Viktigare än så var det inte för ledningen att läkarna fick den information som behövdes för att patienterna skulle kunna få den bästa vård som kunde uppbringas…
Inte på den kliniken och inte i det landstinget i alla fall.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 3Christina Gustavson: Sluta spela squash med vården!
Övergå till schack istället.

I sanningens namn skall sägas att det finns god vård, men tyvärr inte överallt. Ur patientens synvinkel är det viktigt att kunna lita på att vård och hjälp finns när och om man behöver den.

Klara besked
Personalen å andra sidan behöver få klara besked och riktlinjer om målsättningarna för vården. Det talas om att samspel mellan administration, politiker och profession måste förbättras, men tilläggas bör att balansen mellan dessa också måste ses över.

Patienten i fokus
Lojaliteten måste riktas mot patienten, patienten måste vara i fokus. Utan patienter har vården inget berättigande, jag menar att om det inte finns några sjuka människor, så behövs inga sjukhus för att vårda dem.
Inte bara så, det är också viktigt att se människan i vården, inte bara som patienter, som diagnoser och statistik, utan som människor och individer.
Även personalen måste börja uppfattas som människor och individer, inte bara som grupper eller yrkeskategorier, och detta på ett sådant sätt att sjukvården åter blir en attraktiv arbetsplats för den unga generationen.

Något är fel
Om förtroendet för vården finns på ett sådant sätt att man kan tänka sig söka hjälp inom den allmänna vården, så kan man kanske också tänka sig att arbeta där. Så länge den unga generationen som nu påbörjar sin utbildning inte kan tänka sig att arbeta inom vården, är detta ett incitament på att något är allvarligt fel. Det finns ingen tvekan om att de flesta inom vården med lojalitet och stor uppoffring gör sitt allra yttersta för att ge en god vård och arbeta i enlighet med de riktlinjer som finns.

Snedvriden debatt
Debatten blir snedvriden om man talar om en dålig vård, eftersom det då låter som om de människor som arbetar i vården inte gör ett fullgott arbete. Detta är ett kardinalfel i debatten. När det gäller svensk sjukvårdsproblematik rör det sig snarare om systemfel, organisatoriska fel, strukturella fel samt täta omorganisationer, som gör att en ny förändring inte hunnit sätta sig och bli inarbetad i organisationen innan nästa förändring kommer till stånd. Det är alldeles för snabba växlingar.

Tid att hämta kraft
Sjukvårdsapparaten behöver få ro att läka, få tid på sig och få en egen rehabiliteringstid för att återhämta kraft, styrka och ny energi. Ha inte så bråttom med nästa förändring och nästa omorganisation utan ta ett steg tillbaka titta på vården igen ur ett lite längre perspektiv, till exempel ur ett helikopterperspektiv och se hur det ser ut. Jag tror nog att många beslutsfattare anser att det är just det de gör, men kanske inte tillräckligt. Om man hittar en orsak till att något inte fungerar behöver man kanske fråga sig varför och fråga detta i flera steg bakåt till dess att man hittar roten till det onda och sedan sätta in åtgärderna just där.

Analysera
Använd de tankegångar som den evidensbaserade medicinen, EBM,  ger för att analysera vad som hände. Vad blev bra och vad gick fel när man gjorde si eller så och hur kan man göra det bättre?

Ta ett steg tillbaka
Ibland verkar det som om man glömt att man kan ta ett steg tillbaka för att se hur det ser ut på litet avstånd och sedan gå tillbaka och rätta till de allvarligaste felen, slipa litet på de vassaste hörnen och se hur det blir då. Istället gör man en total omorganisation, slänger tillbaka hela kakan i degbunden, vispar om ordentligt och ser så småningom om den nya kakan blev bättre. Det innebär att man river upp även det som fungerat väl för ett vågspel där man inte vet i förväg om resultatet blir bra eller dåligt. Vilket enormt slöseri med både tid (patienternas tid!) och pengar (skattebetalarnas pengar).

christina gustavson 11Mitt råd
Mitt råd till beslutsfattare på olika, men speciellt de högsta nivåerna är att sluta spela squash med vården! Övergå till schack istället!!
Christina Gustavson