Christina Gustavson 81Barn med sömnproblem

Inte bara vuxna utan barn också
Det är inte bara vuxna som kan ha sömnproblem, utan även barn. Ibland till och med riktigt små barn. Som med allt annat finns det inte en enda avgörande orsak, utan många faktorer kan spela roll när det gäller barn med sömnproblem. Man får dock ta fasta på att barnets problem är en signal till oss vuxna om att nåt inte är bra – och det måste vi göra något åt.

Sömnproblemen ökar hos barnen
Man kan inte bortse från att sömnproblem hos barn och unga har ökat kraftigt de senaste åren. För att kunna hjälpa barnen och åstadkomma en varaktig förändring är det viktigt att först sätta sig in i och försöka förstå varför problemen uppkommer och leta efter samband med till exempel stressfyllda situationer.

Parallell till psykiska problem hos barn
Man kan dra en parallell till att även psykiska problem som bland annat stressymptom, ängslan och oro har ökat högst betänkligt hos barn och unga under ungefär samma tidsperiod. Även barn kan vara deprimerade. Fler barn söker dessutom hjälp för olika former av psykosomatiska symptom.

Kognitivt tillstånd
Det går inte att bortse från att det finns mycket oro runt barnen. Både i barnets närmiljö, som hemmet, skolan och i fritidsmiljön. Men det finns krig och orättvisor runt om i världen. På TV visas hur svårt flyktingar har det. Barn undgår inte nyhetsflödet. Vissa oroas av att det ser ut som det gör. Det finns barn som tänker mer än andra och mår dåligt av det. Vissa barn får inte bara sömnproblem utan svår ångest.

Läsa saga
Att läsa en saga på kvällen kan kanske hjälpa barnet att släppa tankarna på det otäcka det kan ha upplevt under dagen. Vissa barn tycker om att få höra samma saga kväll efter kväll. Gör då som barnet vill – kanske kan det då lättare komma till ro och få sova gott.

Dygnsrytmen är viktigChristina Gustavson 80
För både barn och vuxna spelar dygnsrytmen en stor roll. Det är viktigt att tidigt träna in regelbundna tider för sömn och försöka ställa in dygnsrytmen och göra sänggåendet en viss tid varje dag till en vana, och detta oavsett om det är vardag eller helg. Ibland kan sömnfasen vara försenad, vilket ställer till med problem för både barn och vuxna.

Inte bara äldre män
Det är inte bara äldre män som kan drabbas av sömnapné, utan även barn. Detta stör sömnen och om apnén är orsaken till att barnet inte sover bra, är det naturligtvis oerhört viktigt att söka hjälp och försöka åtgärda de bakomliggande problemen.
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →