Christina Gustavson 96Barn och psykiska problem

Jag har funderat på SVT:s Dokument inifrån på temat ”Vem kan hjälpa mitt barn?” från den 12 november 2015. Det var ett program som bet sig fast, inte ville släppa taget, krävde eftertanke. Det rörde sig om barn och psykiska problem.

Vården inte jämlik
Lova, Emil och Dianas berättar i programmet och vi förstår att vården inte alls är jämlik. Det verkar inte heller som om insatserna och det stöd som ges är baserade på det enskilda barnets behov. Detta är illa!

Individuell – inte standardiserad
Varje människa är en individ som behöver en i detalj anpassad hjälp – inte minst när det gäller psykiska problem och behov av olika slag – inte en standardiserad vård utifrån fastställda regler eller olika vårdideologier som verkar vara huggna i sten.

Barn och psykiska problem
Barn med psykisk ohälsa är minst lika sårbara som barn med någon fysisk åkomma och det är en tvingande nödvändighet att alla barn erhåller stöd, hjälp och vård som dels anpassas efter deras behov, men som också har stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Om det brister i dessa avseenden kan det få förödande konsekvenser för barnet ifråga, men också för familjen.

Att skuldbelägga familjen hjälper ingen
Att fortsätta hävda att ett barns problem alltid har sina rötter i familjeproblem blottar en stor okunnighet och kan ge upphov till en fördjupad problematik och förlängt lidande både hos barnet och barnets familj, istället för att leda till något bättre.

Riskerar må sämre
Barn som inte bemöts med professionell kunskap och djup insikt i problemens natur riskerar att må ännu sämre och få ångest, bli deprimerade och få andra problem i tillägg till den problematik som barnet först sökte för och viktig tid rinner ut i sanden. Det kan väl inte vara meningen med vården?

Vård baserad på forskning och kompetens
Vården – i det här fallet BUP – får inte bidra till att barns och ungdomars lidande förlängs eller ökar, utan tvärt om borga för att varje barn får ett individuellt och jämlikt bemötande baserat på kompetens, insikt och erfarenhet.
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →