Christina Gustavson 2Christina Gustavson:

Information kan bespara lidande!

Att ge en ökad spridning av information om vad en depression är kan bespara lidande!

Det är viktigt med information till en bredare allmänhet av både fakta och tankar om vad en depression kan innebära.

Detta gäller både för den deprimerade individen och individen och för omgivningen.

Svår att känna igen
En depression är en sjukdom med så många och skiftande symtom att det kan vara svårt att känna igen sjukdomen. Detta kan leda till ett förlängt lidande med stora påfrestningar både för den drabbade och omgivningen.

Hälften av alla – varannan människa!
Eftersom man räknar med att ungefär hälften av alla har haft en depression någon gång under sitt liv är det inte överord att säga att depressionen är en av våra stora folksjukdomar.

Lätt att bortförklara
Trots att det är så vanligt med depressioner är det bara cirka en tredjedel som söker hjälp. Min tanke har varit att detta kanske beror på att depressionens symtom kan vara svår att känna igen, eftersom man lätt bortförklarar dem med något som kanske ligger nära till hands.

Stora påfrestningar
Detta innebär att en förfärande stor del av befolkningen, det vill säga ungefär två tredjedelar av de drabbade, genomlider sin depression utan hjälp. Det innebär  ett stort lidande för den som drabbas och stora påfrestningar för omgivningen.

Svåra konsekvenser
Med tanke på att en depressionen ger svåra konsekvenser, från allt som rör det personliga lidandet till arbetsbortfall och långa sjukskrivningar, trots att det finns hjälp att få, är det angeläget att sprida information om depressionens symtom och yttringar i bredare cirklar.

Möjligt för fler att upptäcka
Den kunskap som mitt inlägg ger, kommer enligt min förhoppning, att göra det möjligt för många fler att upptäcka sina symtom eller att åtminstone föra tankarna i riktning mot att det skulle kunna vara en depression, så att många fler söker läkare för att få diagnos och hjälp.

Försöka förebygga
Eftersom det rör sig om en så utbredd sjukdom är det också viktigt att försöka förebygga att man insjuknar i sjukdomen, att man får så djupt och långvarigt förlopp såväl som återfall för den som har haft en depression tidigare.

Många fackböcker
Det finns redan mycket skrivet om depression, men det gäller då främst fackböcker för läkare, psykologer och andra som arbetar med deprimerade patienter.

Många broschyrer
Det finns också ett rikligt utbud broschyrer utgivna av läkemedelsföretag och det gäller då broschyrer, som respektive läkare kostnadsfritt kan dela ut till de patienter som söker med symtom på en depression och erhåller någon form av medicinering.

Svårare hitta lättläst
Det har dock varit svårt att hitta lättläst litteratur för den som är ovan vid facktermerna, för gemene man, för den som kanske tror sig ha en depression, för vänner och anhöriga, för dig som medmänniska.

Upplysa och informera
I hopp om att en bredare information skall kunna bespara många människor det lidande det innebär att genomgå en depression utan varken hjälp och behandling eller förståelse från omgivningen har det här inlägget kommit till i syfte att beskriva och upplysa och informera.

Få en bredare spridning
Jag vill inte försöka göra någon ny värdering av varken begreppet depression eller de behandlingsstrategier som finns utan önskar bara få en större och bredare spridning av informationen.

Lätt att känna igen sig
Och även om jag helt ansluter mig till de riktlinjer som gäller har jag dock tillåtit mig att uttrycka egna åsikter, dra egna slutsatser, komma med egna förslag och exempel för att göra informationen och mitt budskap enkelt och lättillgängligt, lätt att läsa och lätt att känna igen sig i.

Till vanliga människor
Jag vänder mig alltså till vanliga människor, till alla dem, som ännu inte har sökt hjälp och jag uttrycker mina egna ord och tankar, min personliga syn på vad en depression är och hur man bäst hjälper den som drabbats.
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →