Christina Gustavson 3Christina Gustavson:

Kockliga eller ledarskap i sjukvården?

 

Kockliga undergräver  auktoriteten
För en bättre vård behövs dels att chefernas auktoritet inte undergrävs, varken genom motsträvighet från de professionellt ansvariga eller genom mindre välgrundade ingripanden av politiska huvudmän.

Vården behöver inte någon kockliga!
Ledningsmandatet är på många håll otydligt, vilket leder till att den formella ledningsfunktionen i praktiken kan bli försvagad. Sjukvården behöver ett bra ledarskap – inte en kockliga.

Många system ger sämre soppa
Därtill är oftast styrsystemen bristfälligt utvecklade och splittrade genom att olika slags system verkar i vården. Det gäller dels det professionella systemet, det ekonomiska och administrativa, det system som gäller mellan de anställda och deras fackliga organisationer å ena sidan och arbetsgivaren å den andra, samt slutligen de politiska systemen.

Dubbla budskap
Inte sällan förmedlas budskap vilka inbördes är oförenliga. När det sker uppifrån och ner i organisationen försvagar det inta bara ledningsfunktionen utan dessutom själva budskapet till alla dem som är anställda i vården.
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →