Christina Gustavson 285Microcfephali – vad innebär det?

OS i Rio
Det talas om risken för smitta av zikavirus i samband med OS i Rio och att viruset bland annat kan orsaka den medfödda förändringen microcephali hos barn, dvs att barnet får ett huvud som är mindre än vad som är genomsnittligt för dess åldersgrupp.

Det talas för litet om risken
Enligt min mening talas det för litet om allvaret i att bli smittad av zikavirus och dels beskrivs inte olika smittvägar eller vad det innebär i praktiken för alla, men speciellt för unga kvinnor, och vilka konsekvenser en resa till RIO kan få om det vill sig illa.

Vid första ögonkastet
Eftersom barnets hjärna inte växer och utvecklas så växer inte heller huvudskålen, trots att ansiktet växer normalt. Huvudet kan vara smalare mellan tinningarna och bakhuvud kan ibland nästan saknas helt. Ibland är ansiktet snedvridet. Det är vad man ser vid första ögonkastet.

Microcfephali – vad innebär det?
Det man talar mindre om är de problem som följer på att hjärnan inte utvecklas normalt. Vissa barn med mikrocephali har normal intelligens och ett huvud som kommer att växa sig större, men de kommer att upptäckas i samband med undersökningarna på BVC eftersom huvudets omfång kommer att ligga under tillväxtkurvorna.

Vissa får svårare symptom
Andra barn kan få svårare symptom utöver utvecklingsstörning, som till exempel: Krampanfall, hyperaktivitet, barnets motoriska funktioner och tal blir försenat och det får problem med koordination och balans, kortväxthet eller dvärgväxt eller andra neurologiska skador.

Viktigt med barnneurolog
Det är viktigt att barn med microcephali bedöms av en barnneurolog och får genomgå en medicinsk utredning för att se vilken behandling barnet behöver för att få den hjälp det behöver. Det finns inget botemedel eller behandling som kan återställa ett barns huvud till en normal storlek eller återge det en normal form.

Individuellt anpassad behandling
Behandlingen måste anpassas individuellt och kan innebära en stor variation av åtgärder, till exempel medicin mot kramper, hjälp med talförmågan av en logoped, träningsprogram som utarbetas av en arbetsterapeut för att stödja och förbättra den förmåga barnet har. Omfattande stödåtgärder och hjälpinsatser kan behövas i ett livslångt perspektiv.
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →