Christina Gustavson 3Christina Gustavson: Nu går det inte ens att googla på PAL (patientansvarig läkare) längre.

Avskaffande av PAL är en ekonomisk och politisk konsekvens.

Socialstyrelsen meddelar i sitt Meddelandeblad 9/2012 att patientens ställning behöver förstärkas. Detta gör man genom att man i en lag av den 1 juli 2010 inför nya bestämmelser i 29 a § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) HSL.

Förändringarna innebär att PAL ersätts
1. En patientansvarig läkare (PAL) ersätts med en ”fast vårdkontakt” enligt den nya lagen och socialstyrelsen uppger som orsak att det inte haft avsedd effekt att ha ett krav på en PAL.
Enligt den äldre lagstiftningen hade en patient både en patientansvarig läkare (PAL) och även i vissa fall en patientansvarig sköterska (PAS).
I förklaringen till den nya lagen hävdar socialstyrelsen att det är bättre om även andra yrkesgrupper än läkarkåren involveras i ansvaret för patientens behov av samordning, kontinuitet och trygghet.

Vårdgivarna byts ut mot en administratör
2. Enligt tidigare lagstiftning var ”vårdgivarna” ansvariga för att tillgodose att patientens behov av trygghet, säkerhet och kontinuitet verkligen tillgodoses. Enligt den nya lagen ersätts ”vårdgivarna” med ”verksamhetschefen” dvs en administratör.

Värdefullt få möta samma läkare
PALsystemet innebar en stor trygghet speciellt för patienter med svåra och långvariga sjukdomsförlopp. Det var synnerligen värdefullt att få möta samma läkare så långt detta var möjligt, få träffa en läkare som kände till och visste om vad det rörde sig om, utan att som nu behöva lägga större delen av den redan snålt utmätta besökstiden på att snabbläsa de senaste noteringarna i patientens datoriserade journal.

Svepskäl
En av de anledningar som uppges när det gäller PALsystemets avskaffande är att vården inte alltid tillämpat funktionen på det sätt som var tänkt. Det här är intressant! Om målgruppen för en lag inte tillämpar den till 100%, så ändrar man lagen.
Gör man likadant när det gäller andra lagar, t.ex. sådana som rör allt mellan rattfylleri och ekonomiska brott också, eller är det här specifikt för sjukvården?

Ekonomiska intressen snarare än patienternas
Jag tror det är specifikt för sjukvården och jag är krass nog att tro att det här har med ekonomiska intressen att göra snarare än omsorg om att patienterna skall ha det bra.
Läkarna är vårdens dyraste yrkesgrupp om man ser till vad varje läkartimma kostar samhället.
Kan man lägga över läkarens uppgifter på andra, mindre dyra yrkesutövare, så sparar man kanske pengar.
Man tror sig också spara läkartid, vilket kan vara nog så viktigt med den läkarbrist som råder.

Är det lika tryggt för patienten?
Men frågan är om det är lika tryggt och säkert för patienten att istället för att ha en fast läkarkontakt få en fast kontakt med t.ex. arbetsterapeuten? Eller kanske rent av med läkarsekreteraren?

Tätare vårdbesök vid otillfredsställande kontakt
Otillfredsställande läkarbesök genererar bara nya besök snabbare än vad som varit fallet om patienten kunnat gå hem så trygg och nöjd som det går när man har en svår, långvarig eller terminal sjukdom. Så frågan är om det sparar läkartid och förbättrar ekonomin eller precis tvärt om?

Ekonomisk och politisk konsekvens
Avskaffande av PAL är en ekonomisk och politisk konsekvens på temat: ”Alla yrkeskategorier är lika viktiga”. Det gäller även sjukvården. Eller är det så att det enbart gäller sjukvården? Hur är det inom andra yrkeskategorier?
Detta har ingenting med omsorg om patienterna att göra!
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →