Christina Gustavson 3Christina Gustavson: Olika huvudmän i sjukvården

 

Den största försämringen
Den största försämringen skedde när man delade sjukvårdens ansvar mellan landsting och kommun. Det går åt mycket energi på dribblande mellan dessa båda huvudmän. Detta kostar tid, arbete och även stora summor pengar.

Lätt att  skylla ifrån sig
När det finns två eller flera huvudmän är det lätt att skjuta ifrån sig och säga att det här problemet är inte mitt bord, det är inte vi som skall stå för de här kostnaderna, det är inte vi som har ansvar för det här.
På samma sätt är det lätt att skjuta arbetet ifrån sig och tänka att det får de andra lösa och den som sitter emellan är alltid patienten.

Lägg sjukvården under ett tak!
För att få sjukvården på fötter är en viktig princip att sjukvården läggs under ett tak med en enda ansvarig instans. Då kan denna instans inte skylla ifrån sig, man vet alltid vem som bär ansvaret och vem man kan klaga på. Jag föreslår alltså som en viktig och grundläggande punkt på ett åtgärdsprogram att all sjukvård hanteras av en enda huvudman och att gränslinjen mellan olika verksamheter blir glasklar och entydig.
Först då kan man på ett effektivt sätt börja bygga broar och förbättra
samarbetet med vård mellan olika enheter.

Jämför med den politiska verkligheten
Det är inte svårt att förstå strategin när man tittar på den politiska verkligheten i världen. Bråk förekommer oftare i de trakter där gränsdragningen är oklar där olika parter gör anspråk på ett och samma område. Där gränsen är entydig och klar så undanröjs själva grunden för den oenighet och splittring som var tidigare.

Ett starkt ledarskap
Man skall inte heller förledas att tro att en tvångsmässig sammanslagning av stora enheter innebär att det sedan är lugn, ro och fred på den fronten, utan konkurrerande krafter kommer alltid att leda till stridigheter och motsättningar, såvida inte ett starkt ledarskap sätter  entydiga och klart definierade regler.

Större fördelar av samarbete
Därtill behövs en sådan konstruktion av system och struktur att alla parter upplever större fördelar av samarbete än av söndring och splittring och därigenom på bred front motiveras starkt till fredssträvan och samverkan.
Man behöver bara vända blicken mot det forna Jugoslavien för att ha ett aktuellt storpolitiskt exempel på detta.

Jämförelser gör bilden tydligare
Enligt mitt sätt att se går det utmärkt bra att göra den typen av jämförelser, eftersom vi människor i många avseenden är oss lika när det gäller beteendemönster, oavsett om det gäller sjukvårdspolitik eller politisk strategi i större sammanhang.
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →