Christina Gustavson 250Saga Norén
och Aspergers syndrom

#Saga Norén i TV-serien #Bron lider av #Aspergers syndrom och många har frågat mig vad det innebär.

Stereotypt
Saga beskrivs på ett något stereotypt sätt. Jag förmodar det är för att tv-tittarna verkligen skall se att något är annorlunda med henne och inte för att en person med Aspergers syndrom alltid beter sig just så.

Käpphäst
Personer med Aspergers syndrom har ofta en #käpphäst. Det kan vara att samla frimärken, att bygga kojor i skogen – eller som i Saga Noréns fall att sköta sitt arbete bättre än alla andra.

#Funktionsnedsättning
Aspergers syndrom hör till de neuropsykiatriska Christina Gustavson 12funktionsnedsättningarna där även #ADHD m.fl. ingår.

Problem med samspel
Till symptomen hör att dessa personer ofta har problem med #samspel med andra människor genom att de kan ha svårt att tolka andra människors reaktioner eftersom de uppfattar omgivningen och t. ex ansiktsuttryck på ett annat sätt.

Inte känslokalla
Det innebär dock inte att de är känslokalla eller saknar förmåga att uppleva känslor och reagera, utan en person med Aspergers syndrom kan mycket väl vara en varm, medkännande, älskvärd och humoristisk person! I övrigt kan symptomen variera högst betydligt.

Christina Gustavson 82Växer inte bort med åren
Den här typen av problem går inte att medicinera bort och de växer inte heller bort och försvinner med åldern.

Inga generella riktlinjer
Däremot lär personen ifråga sig med tiden hur andra tycker att vissa saker skall tolkas och förstås och kan därmed försöka rätta sig efter detta. Det rör då olika detaljer i varje givet ögonblick och i regel inte generella riktlinjer, dvs. när en viss specifik person gör en viss specifik sak eller säger ett visst ord, så skall det tolkas så och så. Men det innebär inte att det tolkas likadant om det görs eller yttras av någon annan.

I motvind
Saga kämpar mot så många fler svårigheter än hennes kollegor. Hon får hela tiden gå i motvind och även om det är en rollfigur kan jag sätta likhetstecken mellan henne och så många andra jag mött med liknande problem – och önskar verkligen att hon skall kunna reda ut det med hedern och självkänslan i behåll!
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →