Christina Gustavson 216Sjukvårdsskandal i Norrköping!

Jag hörde just på TV att en svårt sjuk person förvägrats plats på korttidsboende och sjukhem och skickades hem istället. Detta gällde en patient som nyligen vårdats för först en hjärtinfarkt och sedan en stroke.

Hjälplös – men förvägrad rätt hjälp
Personen kunde inte längre klargöra sin vilja, det var osäkert att hon kunde förstå vad som beslutades och vad som hände – och hon klarade inte av att hantera sitt trygghetslarm – utan lämpades över totalt hjälplös i sitt hem på ett sätt som för mig ter sig nära nog kriminellt.

“Färdigbehandlad”
Enligt uppgifterna i TV hade beslutande myndighet tillfrågats och svarat att eftersom patienten var färdigbehandlad, fanns inget hinder mot att skicka hem henne trots hennes hjälplösa tillstånd.

Ingen aning
Här blir det uppenbart att beslutande myndighet inte har en aning om vad sjukvården menar med ordet ”färdigbehandlad.”

Inneliggande vård förbättrar inte ytterligare
Upplysningsvis betyder det inte alls – inte på något sätt – att en patient kan klara sig själv. ”Färdigbehandlad” innebär endast att man från sjukvårdens sida inte kan göra mer beträffande den åkomma som patienten sökte för senast.
Dvs. i det nu aktuella fallet kunde en förlängd vårdtid på sjukhus inte ytterligare förbättra patientens tillstånd efter den stroke hon drabbades av. Detta kallas ”färdigbehandlad.” Men det betyder inte alls att hon var frisk och inte heller att hon kunde klara sig själv.

Färdigbehandlad kan behöva vård dygnet runt
Detta innebär att även döende personer kan anses vara färdigbehandlade för en viss åkomma – utan att för den skull kunna klara sig själva, utan kanske behöver vård dygnet runt, med allt från matning till hygien och omsorg och omvårdnad.

Orimlig okunnighet
Det är skandal att en person som beslutar om människors liv inte är tillräckligt informerad om vilka regler som gäller, utan genom sin okunnighet, utsätter gamla och sjuka för ett omänskligt lidande.

Ännu en blunder
Man kan misstänka, även om det inte framgick av reportaget, att ytterligare en katastrofal blunder har begåtts. När en svårt sjuk person skall skrivas ut från sjukhuset skall en så kallad vårdplanering utföras.

Vårdplanering
En vårdplanering innebär att representanter för den kommunala sjukvården sitter ner i en konferens tillsammans med personal från den aktuella vårdavdelningen, kurator samt patienten själv och dennas representanter för att belysa vilket boende patienten kan behöva efter utskrivningen samt vilka hjälpinsatser som krävs inför hemgången.

Vårdavdelningens skyldighet
Då detta tar extra tid skyller många vårdavdelningar på att patienten inte uttryckte någon sådan önskan. Men det är vårdavdelningens skyldighet att ordna en vårdplanering för att trygga att patientens rättigheter tillgodoses. I det nu aktuella fallet visste patienten kanske inte om sin rätt till en vårdplanering, hon kunde kanske inte förstå ens om hon var informerad (vilket jag undrar om hon var) och inte kommunicera.

Inte en förmån utan en rättighet
Märk väl att en vårdplanering är en rättighet, inte en särskild förmån som man skall behöva tigga och be om. Vårdplaneringen skall utföras medan patienten är kvar på sin vårdavdelning och det är inte något som går att ordna i efterhand när patienten redan skrivits ut eller åkt hem. Och det åligger ansvariga på vårdavdelningen att se till att en vårdplanering utförs även om patienten är för sjuk för att kunna be om den.
Christina Gustavson, MD, specialistläkare

Tagged with →  
Share →