Currently viewing the tag: "Depression"

Christina Gustavson 2Christina Gustavson:

Hur länge varar den ?

En depression beräknas vara mellan sex och tolv månader om man inte behandlar den.

Om man däremot behandlar medicinskt kan man i de allra flesta fall notera en förbättring redan någon gång inom en månad, i vissa fall redan efter andra veckan.

Även när man märker att behandlingen hjälper är det viktigt att fortsätta och fullfölja behandlingen i enlighet med läkarens ordinationer för att minska risken för återfall.
Under lång tid har man utgått ifrån att det har funnits två typer av depressioner. Den ena, trodde man, uppkom genom yttre påfrestningar, motgångar, stress, kriser eller konflikter med andra. Den typen av depression kallades då psykogen depression och det ansågs länge att det var denna typ av depression som kunde behandlas med psykoterapi.

Den andra typen, den endogena depressionen, trodde man hade sin uppkomst i kemiska förändringar i hjärnan och förändringar i hjärnans funktion. Följden av detta blev att man uppfattade att den endogena depressionen också kunde behandlas med läkemedel.

Senare har man kunnat fastslå att man inte kan dela upp depressionerna på det här sättet och att antidepressiva medel har lika god effekt oavsett om det finns en yttre utlösande orsak eller ej.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 2Christina Gustavson:

Depressionshistorik och svart galla

Depressionshistorik
Det talas om att depressionerna verkar ha tilltagit successivt sedan början av 1900-talet.

Man vet dock inte om det är fler människor som verkligen drabbas av depression i dag eller om detta kan bero på att allt fler söker hjälp.

Fler söker hjälp
I och med att nya mediciner har kommit och möjligheterna att behandla depressioner har förbättrats har också kunskap om detta fått spridning och allt fler söker hjälp. Detta gör att antalet registrerade depressionsfall blir fler

Svart galla
Depression som sjukdom är känd sedan lång tid tillbaka. Förr i tiden kallades den bland annat melankoli vilket betyder ”svart galla” och man försökte behandla depressionen som om det var en slags gallsjukdom. Det säger sig självt att den behandlingen inte hjälpte stort mot depressionen.

Specifikt utformade läkemedel
Först i början av nittonhundratalet hade man lärt sig att i någon mån behandla vissa av depressionens symtom, men först efter femtiotalet började man använda läkemedel som var specifikt utformade för att få effekt på depressionen som sådan och därigenom alla dess symtom.

Antidepressiva läkemedel
Det finns numera flera olika läkemedel mot depression, det vill säga så kallade antidepressiva mediciner. Dessa preparat har lite olika verkningssätt. De kan passa olika typer av depressioner, även om slutresultatet blir likvärdigt i och med att samtliga minskar depressionens symtom och till slut vanligen upphäver dem helt.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 2Christina Gustavson:

Är en svår bakgrund alltid orsak till depression?

 

Det är inte så att man mer eller mindre automatiskt blir deprimerad om man har haft en svår bakgrund, eftersom många med svår bakgrund inte alls drabbas av någon depression.

En depression kan verka irrationell
Däremot finns det deprimerade som berättar att de egentligen alltid har haft det bra och inte kan förstå varför de är ledsna och känner sig nedstämda. Det gör att det är svårt att se någon konsekvens när det gäller insjuknandet i depressioner och sjukdomen verkar irrationell och ologisk och svår att begripa.

Inga tydliga mönster
Vi kan inte skaffa oss erfarenhet om förloppet bara genom att se på andra runt omkring oss och vi upptäcker inga tydliga mönster som kan ge oss vägledning om varför den ene eller den andre blir deprimerad.

Kanske känsligare?
Det finns inget enklare sätt att säga det på än att vissa personer blir deprimerade och andra inte. Man kan kanske tänka sig att personer som får en depression kanske är mer känslig än andra?
Christina Gustavson

Christina Gustavson 2Christina Gustavson:

Depression och sorg

Ibland deprimerad utan orsak

 

Det inte ovanligt att man blir deprimerad utan att man hittar någon tydlig utlösande orsak.

Utan egentlig förklaring
Det kan hända att man blir deprimerad utan att det finns någon egentlig förklaring till det. För att komma till rätta med depressionen kan det ändå vara viktigt att man funderar över om det finns någon yttre eller psykologisk orsak till depressionen.

Sorgreaktion
Livet innehåller ju inte bara glädjeämnen utan någon gång drabbas varje människa av en sorg. Sorgen kan komma av olika orsaker, det kan var en kär vän som gått bort, en anhörig som blivit sjuk, en minnessak som har gått sönder, att man blivit sviken av en vän, att något man hoppades mycket på inte gick i uppfyllelse.

Sorgens smärta går inte att mäta
Sorgens smärta går naturligtvis inte att mäta och det som kan verka vara en banal förlust för en person kan innebära en djup smärta för en annan.

Sorg är en naturlig företeelse
När man drabbas av sorg och blir nedstämd på ett sätt som kan likna och påminna om en depression, talar man om en sorgreaktion. Att känna sorg är en naturlig företeelse och behöver inte behandlas.

Stöd från omgivningen kan lindra
Sympati och stöd från omgivningen kan dock mildra känslan, hjälpa till med bearbetningen av sorgen och göra att den fortare går över. Det händer dock att en djup sorg övergår i ett depressionstillstånd som kan behöva behandlas.

Sorg kan fylla en funktion
Att reagera med nedstämdhet eller sorg är helt naturligt och ingenting konstigt, ingenting att oroa sig för. Man kan tänka sig att reaktionen i sig kan hjälpa den enskilde individen genom att skynda på, så att bearbetningen av det som gör ont och känns ledsamt kommer igång, så att det går fortare att komma på fötter och bli glad igen! På så sätt kan man tänka sig att reaktionen fyller en viktig funktion i våra liv.

Starkare än vanligt
När sorgen eller nedstämdheten blir mer långvarig, starkare eller djupare till sin natur än vanligt, då kan det kanske röra sig om en depression.

När man inte…
När man inte blir glad igen, utan bara mer ledsen.
När man inte återhämtar sig.
När man inte kommer på fötter igen, utan sjunker ännu djupare ner.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 2Christina Gustavson:

Depression – en omfattande folksjukdom

Är det ovanligt?
Det är inte ovanligt. Tvärt om är det mycket vanligare än man tror. Så vanligt att man kan tala om en folksjukdom.

Många, många
Många i befolkningen är deprimerade. Man uppskattar att siffran ligger mellan tre och fem procent. Vi är runt åtta miljoner människor i Sverige och det innebär att mellan 240.000 och 400.000 är deprimerade.

Mörkertal
Kanske finns det ett stort mörkertal också, så att det är ännu fler som är deprimerade, kanske utan att själva förstå det, kanske utan att söka hjälp.

En av våra vanligaste
Depression är en av våra allra vanligaste sjukdomar. Den är till och med så vanlig att man kan räkna den till de verkligt stora folksjukdomarna.

Hälften av alla
Man räknar med att upp emot hälften av alla människor någon gång under sin livstid drabbas av en depression som kräver behandling. Även om långt ifrån alla söker hjälp för det räknar man med att varannan kvinna och var fjärde man  någon gång under livet drabbas av en depression.

Fler kvinnor än män
Det är ungefär dubbelt så vanligt att kvinnor någon gång under livet drabbas av en depression jämfört med män. Man räknar med att ungefär 40% av alla kvinnor och 20% av alla män är eller har varit så svårt deprimerade att de har behövt söka hjälp för detta.

Omfattande folksjukdom
I runda tal uppskattar man att hälften av alla kvinnor och en tredjedel av alla män riskerar att drabbas av depression någon gång i sitt liv, vilket gör att man skulle kunna rubricera det som en omfattande folksjukdom.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 2Christina Gustavson:

En depression beror inte bara på en enda faktor.

Depressionen  är en samverkan och ett samspel mellan olika faktorer.

Depression uppkommer inte på grund av enda faktor, som till exempel en virusinfluensa som kan orsakas av ett visst bestämt virus och vet man om det så kan man försöka skydda sig, man kan förebygga genom att vaccinera sig eller man kanske har olika knep för hur man skall kunna bli frisk igen på ett bra sätt, så fort och lätt som möjligt.

Samspel mellan olika faktorer
Istället är det så att de flesta svåra depressioner beror på ett samspel mellan ett flertal andra faktorer och bara när de finns där tillsammans i viss kombination så drabbas personen i fråga av en depression, som blir så svår att den behöver  behandlas.

Socialt eller rent biokemiskt
Sådana faktorer kan vara dels sociala och dels en ärftlig benägenhet, men det kan också röra sig om rent biokemiska system i hjärnan, såväl som psykologiska faktorer.

Synen på en depression förändras
Kunskapen om samspelet mellan alla dessa olika faktorer och områden gör att synen på vad en depression är för något, utvecklas och förändras allt eftersom man upptäcker fler samband, fler faktorer och fler mönster.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 2Christina Gustavson:

Kan man säga:

“Ryck upp dig”

till en deprimerad?


Andras förväntningar och krav: Ryck upp dig!

Det är inte ovanligt att vänner, anhöriga eller arbetskamrater ställer krav på att man skall rycka upp sig.
Den som är deprimerad klarar inte av det och därför bör sådana krav inte ställas på en deprimerad människa.

Begränsad förmåga
Den som är deprimerad har en mycket begränsad förmåga att viljemässigt rycka upp sig eller påverka sjukdomens förlopp. Det är viktigt att de människor man kommer i kontakt med hemma och på arbetsplatsen är väl informerade om detta och visar förståelse för den drabbades situation.

Visa respekt på olika sätt
Man kan visa den som drabbats av en depression och såväl som sina medmänniskor i allmänhet respekt på många olika sätt. Vad respekt är kan också variera från person till person.

Avfärda inte
Respekt kan vara att ta med en anhörig eller god vän som verkar deprimerad till läkare för att få diagnos.
Det kan också vara att inte ge mer hjälp än vad den drabbade själv önskar.
Det kan vara att inte avfärda symtomen som ”struntprat” eller överdrift.
Det kan vara att ta med någon ut på en promenad likaväl som att låta någon vara ifred.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 2Christina Gustavson:

Vän eller kompis till en deprimerad?

Relationen har en annan karaktär för en vän eller kompis


En annan relation
Som vän eller kamrat befinner man sig i en situation som något skiljer sig från den anhöriges, eftersom bindningarna och relationen till den drabbade har en annan karaktär.

Inte lika stora krav på sig själv
Man känner kanske inte lika stora krav på sig själv, på att man skall vara omhändertagande och den som ordnar upp situationen.

Psykiskt smärtsamt tillstånd
En depression är ett psykiskt smärtsamt tillstånd och den smärtan smittar i någon mån av sig även på omgivningen.

Att veta mer om depressionen är viktigt
För att orka bära rollen som vän eller kamrat är det viktigt att man själv känner till sjukdomens förlopp. Att inhämta kunskap genom att kontakta en anhörigförening eller läsa böcker kan vara ett bra sätt.

Man får då också lära sig hur man på bästa sätt skall kunna hjälpa sin vän och kamrat.

Stöd åt anhöriga
Som vän kan man också vara till stöd för anhöriga. Man kan gå med den drabbade till doktorn eller till någon behandling om denne inte vill eller orkar gå ensam. Man kan ge anhöriga en möjlighet att prata om sin roll och sin situation.

En vän fyller en viktig funktion
En vän har också en viktig funktion när det gäller att upptäcka de första smygande symtomen  på en depression eller på ett återfall.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 2Christina Gustavson:
Blir man helt frisk från
en depression igen?

Blir man helt frisk efter en depression? Det blir de allra flesta även utan behandling.

Fortare och lättare
Med behandling är det troligare att man blir helt frisk igen,  depressionen blir i regel lättare, den går över mycket fortare och man minskar risken för upprepade depressioner.

Humörsänkning
Många känner sig helt friska och utan symtom mellan de olika depressionsperioderna, men andra känner av en lätt sänkning av stämningsläget även emellan faserna. Denna humörsänkning kan kanske upplevas som en ökad känslighet eller sårbarhet som är nytillkommen och inte har funnits tidigare.

Ingen riktig glädje
Sårbarheten kan bestå i ett minskat självförtroende, viss nedstämdhet och oförmåga att känna riktig glädje. Andra kan uppleva att de är osäkra på sig själva, lättare blir på dåligt humör och oftare visar irritation.

Små förändringar viktiga
Under läkarbesöket är det viktigt att ta upp sådana här fina förändringar i humöret och allt man själv tycker avviker och gör att man inte riktigt känner igen sig själv.
Det är viktigt att läkaren får kännedom om även dessa små förändringar, eftersom behandlingen syftar till att häva den typen av symtom också.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 2Christina Gustavson:
Är en depression ärftlig?

Är det ärftligt?
Man talar inte om ärftlighet i egentlig mening men man har noterat att om en persons anhöriga har en depression eller har haft en depression så löper man en något större risk att själv någon gång i livet få en depression också.
Därmed är det inte alls sagt att man behöver bli deprimerad bara för att någon i familjen tidigare har varit det.

Psykisk sårbarhet
Man brukar vanligen tänka sig att man inte ärver en depression utan man ärver kanske en viss psykisk sårbarhet eller bräcklighet. Om man sedan har turen eller förmånen att inte drabbas av för stora kriser eller trauman i sitt liv så kanske man aldrig heller blir deprimerad.

Risken ökar vid kombination
Om denna psykiska bräcklighet eller sårbarhet däremot skulle kombineras med en allvarlig yttre händelse så ökar risken för att detta tillsammans kan leda till en depression.
Händelser som kan bidra till att en psykisk sårbar person blir deprimerad  kan till exempel vara allt från stress på jobbet, förlust av en älskad hund, att en anhörig blir sjuk, att man inte kommer in på den utbildning man längtat och drömt om eller att man blir sviken av en person man har litat på.

Inte bara en enda händelse
Det finns väldigt många exempel och ofta är det inte bara en enda händelse som utlöser en depression, utan det är när flera tunga och ledsamma händelser kommer efter varandra och tillsammans blir en för tung börda som risken ökar.

Inte ärftlig i sig
Det finns inga tecken som tyder på att en depression som sådan skulle vara ärftlig, men likaväl som man föds med blå eller bruna ögon, kan man tänka sig att någon kanske föds med en större känslighet och sårbarhet för just den typen av förändringar som sker i en människas hjärna vid en depression.

Trots ärftlig benägenhet
Det finns däremot inget som säger att en människa, trots ärftlig benägenhet, kommer att få en depression, eftersom så många andra faktorer också spelar in.
Christina Gustavson